طی حکمی از سوی هوشنگ صیدالی،علی جعفری دیزگانی سرپرست روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران شد. به گزارش خبرآوران، علی جعفری دیزگانی جایگزین ساسان حبیبی، رئیس سابق روابط عمومی نفت گچساران  که هم اکنون رییس دفتر هوشنگ صیدالی مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران است، شده است.

طی حکمی از سوی هوشنگ صیدالی،علی جعفری دیزگانی سرپرست روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران شد.

به گزارش خبرآوران، علی جعفری دیزگانی جایگزین ساسان حبیبی، رئیس سابق روابط عمومی نفت گچساران  که هم اکنون رییس دفتر هوشنگ صیدالی مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران است، شده است.

آپلود عکس