به گزارش خبرآوران مهندس علی کردلو طی پستی اینستاگرامی با اشاره به بروز سیل‌های اخیر در برخی مناطق کشور از جمله خوزستان توشته است: اولین کمک لجستیکی ماشین آلات به خوزستان،برای مهارسیل؛ بااعلام شرایط بحرانی طی تماس دفترمدیرعامل مناطق نفتخیزجنوب راس ساعت دوچهل وپنج دقیقه بامدادسیزدهم فروردین( ۲.۴۵صبح) گوشی که جواب دادم چشم نیمه باز پشت […]

به گزارش خبرآوران مهندس علی کردلو طی پستی اینستاگرامی با اشاره به بروز سیل‌های اخیر در برخی مناطق کشور از جمله خوزستان توشته است: اولین کمک لجستیکی ماشین آلات به خوزستان،برای مهارسیل؛ بااعلام شرایط بحرانی طی تماس دفترمدیرعامل مناطق نفتخیزجنوب راس ساعت دوچهل وپنج دقیقه بامدادسیزدهم فروردین( ۲.۴۵صبح) گوشی که جواب دادم چشم نیمه باز پشت تلفن آقای خادم بود.
وضعیت راتشریح کردندونیازها رااعلام ، درهمان ساعات که اکثرهموطنان خواب بودند ضمن تماس بارییس ترابری هماهنگ شد وصبح ساعت هفت وچهل وپنج ماشین آلات بارتریلی های سه محورشدند واولین محموله کمک ماشین الات سنگین ازطرف شرکت بهره برداری نفت گچساران روزسیزده بدر وارد اهواز شدند ودرسه نقطه عملیات مهار واجرای سیلبند راشروع کردند.
تشکرمیکنم ازهمکارانم دربخش ترابری نفت وامیدوارم درسال جدید بخشی اززحمات وکاستیها وجبران دوری خانواده باحمایت مدیرعامل محترم بشود.