به گزارش خبرآوران شهردار و شورای اسلامی شهر باشت به مناسبت روز پاسدار با فرماندهان سپاه ناحیه باشت؛ فرمانده گردان تیپ ۴۸و چند خانواده جانباز و شهید این شهرستان دیدار کردند.  

به گزارش خبرآوران شهردار و شورای اسلامی شهر باشت به مناسبت روز پاسدار با فرماندهان سپاه ناحیه باشت؛ فرمانده گردان تیپ ۴۸و چند خانواده جانباز و شهید این شهرستان دیدار کردند.