به گزارش خبرآوران کارگران نیروگاه سد چم‌شیر طی نامه‌ای از نماینده گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی خواسته‌اند تا با اقدامی تاثیرگذار به احقاق حقوق از دست‌رفتشان پرداخته و آنها را از وضعیت سختی که به دلیل عدم پرداخت حقوق یکسالشان درگیر آن هستند، نجات دهد. آنها با ارسال این نامه به خبرآوران تقاضای رسیدگی فوری به […]

به گزارش خبرآوران کارگران نیروگاه سد چم‌شیر طی نامه‌ای از نماینده گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی خواسته‌اند تا با اقدامی تاثیرگذار به احقاق حقوق از دست‌رفتشان پرداخته و آنها را از وضعیت سختی که به دلیل عدم پرداخت حقوق یکسالشان درگیر آن هستند، نجات دهد.

آنها با ارسال این نامه به خبرآوران تقاضای رسیدگی فوری به وضعیت خود از طرف تاج‌گردون شده‌اند؛ کارگران نیروگاه و سد چم‌شیر گچساران نوشته‌اتد: