همانگونه که پیش‌بینی می‌شد حمله به منتقدان و رقبای غلامرضا تاج‌گردون در جشن بازآفرینی محله سادات در دستور کار قرار گرفته بود. به گزارش خبرآوران مهرداد علی‌پور یکی از مجریان برگزاری این جشن که از هواداران تاج‌گردون به شمار می‌رود؛ پشت تریبون این جشن به منتقدان و رقبای انتخاباتی تاج‌گردون حمله کرد‌.

همانگونه که پیش‌بینی می‌شد حمله به منتقدان و رقبای غلامرضا تاج‌گردون در جشن بازآفرینی محله سادات در دستور کار قرار گرفته بود.

به گزارش خبرآوران مهرداد علی‌پور یکی از مجریان برگزاری این جشن که از هواداران تاج‌گردون به شمار می‌رود؛ پشت تریبون این جشن به منتقدان و رقبای انتخاباتی تاج‌گردون حمله کرد‌.