به گزارش خبرآوران اردلان زینل‌زاده در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران گفت که شک نکنید پیروزی من در انتخابات محتمل است.

به گزارش خبرآوران اردلان زینل‌زاده در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران گفت که شک نکنید پیروزی من در انتخابات محتمل است.