کدخدایی سنخگوی شورای نگهبان با انتشار توئیتی نوشته:

کدخدایی سنخگوی شورای نگهبان با انتشار توئیتی نوشته: