به گزارش خبرآوران، آیت الله هاشمی رفسنجانی به علت عارضه قلبی درگذشت.

به گزارش خبرآوران، آیت الله هاشمی رفسنجانی به علت عارضه قلبی درگذشت.