به گزارش خبرآوران، روزنامه نوآوران در حاشیه فعالیت های انتخاباتی احمدی نژاد، این کاریکاتور را منتشر کرده است:

به گزارش خبرآوران، روزنامه نوآوران در حاشیه فعالیت های انتخاباتی احمدی نژاد، این کاریکاتور را منتشر کرده است: