به گزارش اختصاصی خبرآوران ، اسامی مصدومان  و تعدادی از فوت شدگان حادثه اتوبوس حامل زائران موسی بن الرضا(ع) به شرح زیر منتشر شده لست که در حال تکمیل است. پوریا حسین زاده ۲۰ مرد رازی تحت نظر اورژانس ۲ پیمان نبی ۲۲ مرد رازی تحت نظر اورژانس ۳ لیلی رنجبر ۲۲ زن رازی تحت نظر […]

به گزارش اختصاصی خبرآوران ، اسامی مصدومان  و تعدادی از فوت شدگان حادثه اتوبوس حامل زائران موسی بن الرضا(ع) به شرح زیر منتشر شده لست که در حال تکمیل است.

پوریا حسین زاده ۲۰ مرد رازی تحت نظر اورژانس
۲ پیمان نبی ۲۲ مرد رازی تحت نظر اورژانس
۳ لیلی رنجبر ۲۲ زن رازی تحت نظر اورژانس
۴ سید محمد مهدی مطهری ۴۶ مرد رازی تحت نظر اورژانس
۵ یونس علی میرزایی ۲۰ مرد رازی تحت نظر اورژانس
۶ مجتبی اعظمی ۴۹ مرد رازی تحت نظر اورژانس
۷ فاطمه شهریاری ۱۷ زن نهم دی تحت نظر اورژانس
۸ اعظم کاهنی ۳۷ زن نهم دی تحت نظر اورژانس
۹ سادات قاسمی ۵۵ زن نهم دی تحت نظر اورژانس
۱۰ حسین کارگر ۲۴ مرد نهم دی تحت نظر اورژانس
۱۱ فاطمه تیموری ۱۹ زن نهم دی تحت نظر اورژانس
۱۲ صدیقه قاسمی ۳۲ زن نهم دی تحت نظر اورژانس
۱۳ غزل جعفری ۱۹ زن نهم دی تحت نظر اورژانس
۱۴ محمد رحمتی ۳۵ مرد نهم دی تحت نظر اورژانس
۱۵ صغری تخم کار ۶۳ زن نهم دی تحت نظر اورژانس
۱۶ میلاد اکرامی ۲۱ مرد نهم دی تحت نظر اورژانس
۱۷ رحمان جهانی ۳۴ مرد نهم دی تحت نظر اورژانس
۱۸ یگانه هاشمی ۷ زن نهم دی تحت نظر اورژانس
۱۹ فاطمه شهریاری ۳۵ زن نهم دی تحت نظر اورژانس
۲۰ معصومه شهریاری ۳۰ نامشخص نهم دی تحت نظر اورژانس
۲۱ سیده زهرا حسنی ۴۵ زن نهم دی تحت نظر اورژانس
۲۲ آمنه عباسی ۳۴ زن نهم دی تحت نظر اورژانس
۲۳ هادی موسوی زاده ۳۸ مرد نهم دی تحت نظر اورژانس
۲۴ فرهنگ خداپرست ۱۱ مرد نهم دی تحت نظر اورژانس
۲۵ مهدی کنعانی ۲۰ مرد نهم دی تحت نظر اورژانس
۲۶ سهیلا شاکری ۲۱ زن نهم دی تحت نظر اورژانس
۲۷ علی عرب زاده ۲۱ مرد نهم دی تحت نظر اورژانس
۲۸ ابراهیم مهدی آبادی ۳۳ مرد نهم دی تحت نظر اورژانس
۲۹ علیرضا عباسی ۲۲ مرد نهم دی تحت نظر اورژانس
۳۰ محمد علی نصرالهی ۴۰ مرد نهم دی تحت نظر اورژانس
۳۱ مصطفی محمد زاده ۲۰ مرد نهم دی تحت نظر اورژانس
۳۲ خانم مجهول الهویه زن فوت در صحنه
۳۳ آقا مجهول الهویه مرد فوت در صحنه