به گزارش خبرآوران، ناصر دلبریان از فطع ۴۸ ساعته گاز گچساران خبر داد.

به گزارش خبرآوران، ناصر دلبریان از فطع ۴۸ ساعته گاز گچساران خبر داد.

آپلود عکس