به گزارش خبرآوران به استناد تعاریف موجود، بهداشت محیط به منزله‌ کنترل تمام عوامل محیطی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم و به شکل حاد یا مزمن، سلامت انسان را تهدید می‌کند. بنابراین بهداشت محیط، در سلامت جامعه نقش اساسی ایفا می‌کند و همانند محیط زیست، امری فرابخشی بوده و ابعاد بسیار گسترده‌ی اجتماعی، فرهنگی […]

به گزارش خبرآوران به استناد تعاریف موجود، بهداشت محیط به منزله‌ کنترل تمام عوامل محیطی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم و به شکل حاد یا مزمن، سلامت انسان را تهدید می‌کند.
بنابراین بهداشت محیط، در سلامت جامعه نقش اساسی ایفا می‌کند و همانند محیط زیست، امری فرابخشی بوده و ابعاد بسیار گسترده‌ی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را شامل می‌شود.

با این پیش‌مقدمه و تاکید بر اهمیت حفظ بهداشت محیط در زندگی شهری توجه مسئوولان ذیربط به ویژه شهرداری دوگنبدان را به گزارش مردمی که توسط یکی از اهالی منطقه آبگرمو برای این پایگاه خبری ارسال شده است جلب می‌کنیم.

وضعیت اسفناک و غیربهداشتی تعدادی از کانال‌های جوی آب در منطقه آبگرموی گچساران بسیار خطرناک و نگران‌کننده شده است، تصاویر زیر توسط یکی از اهالی این منطقه مسکونی به خبرآوران ارسال شده است.