به گزارش خبرآوران روز گذشته تعدادی از نیروهای شاغل در پتروشیمی گچساران بار دیگر دست به اعتصاب زده و دست از کار کشیدند. گفته می‌شود دلیل پرداخت نشدن  ۴ ماه حقوق‌ عقب‌افتاده دلیل اصلی این اعتصاب بوده است.  

به گزارش خبرآوران روز گذشته تعدادی از نیروهای شاغل در پتروشیمی گچساران بار دیگر دست به اعتصاب زده و دست از کار کشیدند.

گفته می‌شود دلیل پرداخت نشدن  ۴ ماه حقوق‌ عقب‌افتاده دلیل اصلی این اعتصاب بوده است.
آپلود عکس
آپلود عکس

آپلود عکس