به گزارش خبرآوران ساعتی پیش بر اثر برخورد یک تریلی با ستون برق در کوچه ۲۲ شمالی منطقه کارکنان دولت گچساران ستون برق کاملا تخریب شده و موجب قطعی برق مناطقی از کارکنان شد که توسط اداره برق گچساران برق این مناطق وصل شده است. برپایه این گزارش تریلی بعد از برخورد از محل حادثه متواری شده است.

به گزارش خبرآوران ساعتی پیش بر اثر برخورد یک تریلی با ستون برق در کوچه ۲۲ شمالی منطقه کارکنان دولت گچساران ستون برق کاملا تخریب شده و موجب قطعی برق مناطقی از کارکنان شد که توسط اداره برق گچساران برق این مناطق وصل شده است.

برپایه این گزارش تریلی بعد از برخورد از محل حادثه متواری شده است.
کوتاه کننده لینک
کوتاه کننده لینک
کوتاه کننده لینک