به گزارش خبرآوران غلامرضا تاج‌گردون در واکنش به تیتر روزنامه ابتکار به مدیر مسئولی وکیلی نوشته است:

به گزارش خبرآوران غلامرضا تاج‌گردون در واکنش به تیتر روزنامه ابتکار به مدیر مسئولی وکیلی نوشته است: