به گزارش خبرآوران غلامرضا تاج‌گردون طی پستی ابنستاگزامی به پرداخت نشدن ۳ماه حقوق کارگران شهرداری دوگنبدان واکنش نشان داده است؛

به گزارش خبرآوران غلامرضا تاج‌گردون طی پستی ابنستاگزامی به پرداخت نشدن ۳ماه حقوق کارگران شهرداری دوگنبدان واکنش نشان داده است؛