به گزارش خبرآوران شب گذشته و در جاده پرخطر پل مورد به بربید جاوید از توابع نورآباد خودروی پژو شهروند گچسارانی دچار سانحه شده و بعد از واژگونی آتش گرفت. خوشبختانه شهروند گچسارانی به موقع از خودرو خارج شده اما به دلیل جراحات شدید و شکستگی توسط اورژانس نورآباد به بیمارستانی در شیراز منتقل شده است.

به گزارش خبرآوران شب گذشته و در جاده پرخطر پل مورد به بربید جاوید از توابع نورآباد خودروی پژو شهروند گچسارانی دچار سانحه شده و بعد از واژگونی آتش گرفت.

خوشبختانه شهروند گچسارانی به موقع از خودرو خارج شده اما به دلیل جراحات شدید و شکستگی توسط اورژانس نورآباد به بیمارستانی در شیراز منتقل شده است.