ابوالحسن غلامی جانباز و فعال فرهنگی سیاسی گچسارانی طی یادداشتی کوتاه نوشته است: باتوجه به آمار،اطلاعات وجمعیت دختران وزنان فرهیخته ،دلسوز و باشخصیت درجامعه ما ولزوم توجه به ظرفیت ها ،علائق،سلائق،هنر و فرهنگ وجایگاه رفیع بانوان و رعایت برخی حریم ها وحرمت ها پیشنهادمیشود با تشکیل هیاُت های مستقل بانوان زمینه را برای فعالیت بدون […]

ابوالحسن غلامی جانباز و فعال فرهنگی سیاسی گچسارانی طی یادداشتی کوتاه نوشته است:

باتوجه به آمار،اطلاعات وجمعیت دختران وزنان فرهیخته ،دلسوز و باشخصیت درجامعه ما ولزوم توجه به ظرفیت ها ،علائق،سلائق،هنر و فرهنگ وجایگاه رفیع بانوان و رعایت برخی حریم ها وحرمت ها پیشنهادمیشود با تشکیل هیاُت های مستقل بانوان زمینه را برای فعالیت بدون دغدغه و موُثر دختران و زنان دلسوز وهنرمند درمناسبت های مختلف بخصوص در ایام محرم فراهم نمائیم.
درچنین هیاُتهایی بااختصاص مکانهای مناسب، بانوان میتواند کل کار را ازصفر تاصد عهده دارباشند و اجرانمایند.
استحضاردارید که در مراسمات فعلی اکثر خانم ها فقط یک بیننده برای تماشای اجرای برنامه های آقایان هستند وهنگام تردد،مکان نشستن و اجرای برنامه ها آنگونه که دوست دارند نمیتوانند ابراز وجود و همراهی کنند.

محرم سال نودوهشت
ابوالحسن غلامی