فرماندار اسبق گچساران طی پستی اینستاگرامی سوالاتی را برای پاسخگویی تاج‌گردون در پیجش منتشر کرده. سیداکبر علیزاده با اشاره به اهمیت و نقش پول در انتخابات از تاج‌گردون پرسیده:

فرماندار اسبق گچساران طی پستی اینستاگرامی سوالاتی را برای پاسخگویی تاج‌گردون در پیجش منتشر کرده.
سیداکبر علیزاده با اشاره به اهمیت و نقش پول در انتخابات از تاج‌گردون پرسیده: