سرهنگ‌ اصولگرایان گچساران و باشت یک پست جدید گذاشته و طی آن تذکری جدی به اصولگرایان در مورد شخصی در جبهه رقیبشان داده. سرهنگ سیدقدرت‌الله بیعت‌اصل در این پست نوشته:  

سرهنگ‌ اصولگرایان گچساران و باشت یک پست جدید گذاشته و طی آن تذکری جدی به اصولگرایان در مورد شخصی در جبهه رقیبشان داده.
سرهنگ سیدقدرت‌الله بیعت‌اصل در این پست نوشته: