رئیس اداره بهزیستی شهرستان کهگیلویه با انتشار نامه ای عجیب از سمت خود استعفا کرده. جهانگیر افشانده با انتشار نامه ای از ریاست بهزیستی کهگیلویه استعفاء داده و خواسته به روال سابق کاری خود که کارمندی اداره بهزیستی است بازگردد.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان کهگیلویه با انتشار نامه ای عجیب از سمت خود استعفا کرده.
جهانگیر افشانده با انتشار نامه ای از ریاست بهزیستی کهگیلویه استعفاء داده و خواسته به روال سابق کاری خود که کارمندی اداره بهزیستی است بازگردد.