بعد از نامه‌نگاری‌های تاج‌گردون و مسعود ظفری شهردار دوگنبدان در خصوص نظافت بخشی از فلکه نوسازی شده محله سادات اردلان زینل‌زاده شهردار سابق طی پستی اینستاگرامی نوشته:

بعد از نامه‌نگاری‌های تاج‌گردون و مسعود ظفری شهردار دوگنبدان در خصوص نظافت بخشی از فلکه نوسازی شده محله سادات اردلان زینل‌زاده شهردار سابق طی پستی اینستاگرامی نوشته: