امیرعلی حبیب پور بازیگر نمایشنامه های طنز و بازیگر گچسارانی در جشنی که به مناسبت ۹ ربیع در گچساران برگزار شد در بخشی از نمایشنامه طنز این جشن طعنه سنگینی به وضغیت جذب نیرو در گچساران زد او در بخشی از اجرای خود به وضعیت نگران کننده اشتغال در گچساران و تقسبم فرصت های شغلی […]

امیرعلی حبیب پور بازیگر نمایشنامه های طنز و بازیگر گچسارانی در جشنی که به مناسبت ۹ ربیع در گچساران برگزار شد در بخشی از نمایشنامه طنز این جشن طعنه سنگینی به وضغیت جذب نیرو در گچساران زد او در بخشی از اجرای خود به وضعیت نگران کننده اشتغال در گچساران و تقسبم فرصت های شغلی براساس نگاه قومیتی و بی عدالتی در این شهرستان کنایه زد.