به گزارش خبرآوران صبا آذرپیک که غلامرضا تاج‌گردون در واکنش به نخستین افشاگر‌ی‌اش او را به طعنه خانم مبارزه با فساد نامیده بود پستی جدید گذاشته و به نامه تاج‌گردون که بعد از تایید نشدنش برای هوادارانش نوشته واکنش نشان داده:

به گزارش خبرآوران صبا آذرپیک که غلامرضا تاج‌گردون در واکنش به نخستین افشاگر‌ی‌اش او را به طعنه خانم مبارزه با فساد نامیده بود پستی جدید گذاشته و به نامه تاج‌گردون که بعد از تایید نشدنش برای هوادارانش نوشته واکنش نشان داده: