صبح امروز خیابان ۱۷ شهریور باشت بازگشایی شد. به گزارش خبرآوران لطف‌الله موسوی شهردار باشت گفت این خیابان که خیابان فرعی منتهی به خیابان اصلی بوده با همکاری خانواده محترم دیلمی انجام شد و پس از بازگشایی تعریض شد.

صبح امروز خیابان ۱۷ شهریور باشت بازگشایی شد.
به گزارش خبرآوران لطف‌الله موسوی شهردار باشت گفت این خیابان که خیابان فرعی منتهی به خیابان اصلی بوده با همکاری خانواده محترم دیلمی انجام شد و پس از بازگشایی تعریض شد.