صبا آذرپیک گفته تا شورای نگهبان نتایج را اعلام نکند اگر تاج‌گردون گفته تایید صلاحیت شده‌ام دروغ گفته.

صبا آذرپیک گفته تا شورای نگهبان نتایج را اعلام نکند اگر تاج‌گردون گفته تایید صلاحیت شده‌ام دروغ گفته.