کدخدایی سخنگویی شورای نگهبان مصاحبه کرده و گفته تحت هیچ شرایطی تسلیم فشار برای تایید نمایندگان نمی‌شوند.

کدخدایی سخنگویی شورای نگهبان مصاحبه کرده و گفته تحت هیچ شرایطی تسلیم فشار برای تایید نمایندگان نمی‌شوند.