به گزارش خبرآوران نطق انتخاباتی سید قدرت‌الله حسینی در جاده سلامت گچساران در هیاهوی کرکننده آغاز شده.

به گزارش خبرآوران نطق انتخاباتی سید قدرت‌الله حسینی در جاده سلامت گچساران در هیاهوی کرکننده آغاز شده.